Na hostowanych przez nas serwerach gier przebywa aktualnie: 0 graczy
12 powodów dla których warto mieć serwer w Zabijace!"
Płać mniej im dłużej masz wykupiony serwer!
Przyjmowanie, realizacja zamówienia oraz udostępnianie i użytkowanie serwerów są wykonywane w oparciu o poniższy regulamin. Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między Zabijaka.pl a Usługobiorcą.


§1. Definicje


1. Firma Zabijaka.pl, zwana dalej Usługodawcą, zobowiązuje się do świadczenia niżej wymienionych usług na rzecz klienta zwanego dalej Usługobiorcą. Dane teleadresowe: LOGIKA 81-601 Gdynia, ul. Izydy 13 NIP 9581476759 REGON 193108087
2. Usługobiorca - dzierżawca, osoba posiadająca aktywne konto ( będąca zarejestowana w serwisie Zabijaka.pl ) w panelu Zabijaka.pl z poprawnie wypełnionymi danymi osobowymi.
3. Dowolny serwer gry sieciowej zwany będzie dalej Usługą.
4. Klan - grupa graczy występujących pod wspólnym znakiem lub nazwą.
5. Ustawienia serwera - parametry ustawiane z poziomu plików konfiguracyjnych oraz komendy startowej serwera. 6. Boty - Gracze wygenerowani przez serwer.

§2. Postanowienia ogólne

1. Każdy Usługobiorca (zarejestrowana osoba w serwisie Zabijaka.pl) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu świadczenia usług.
2. W przypadku nieprzestrzegania przez Usługobiorce ustaleń regulaminu, Zabijaka.pl ma prawo zawiesić czasowo lub bezterminowo wykonywanie usług na rzecz Usługobiorcy, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
3. Zabijaka.pl zobowiązuje się do przygotowania serwera do uruchomienia na określony w zamówieniu okres w ciągu trzech dni roboczych od momentu uznania zamówienia za opłacone.
4. Okres użytkowania serwera jest liczony od momentu uruchomienia serwera przez Zabijaka.pl.
5. Zabijaka.pl zobowiązuje się dostarczyć Usługobiorcy informacje o serwerze oraz umożliwić zarządzanie nim za pomocą panelu w momencie uruchomienia serwera.
6. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie świadczonych usług.
7. Usługobiorca ma prawo do wglądu swoich danych osobowych i ich edycji.
8. Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia żądania zaprzestania swoich danych osobowych co jest równoważne z rezygnacją z usług świadczoncych przez Usługodawcę.
§3.Płatności


1. Usługobiorca może opłacic usługe(i) następującymi sposobami płatności: przelewem bankowym, wpłatą na poczcie, SMS.
2. W przypadku niepoprawnie dokonanej wpłaty (np. z błędnym tytułem przelewu) Zabijaka.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia wpłaty do czasu wyjaśnienia sytuacji.
3. Podatników VAT prosimy kierować żądanie wystawienia faktury VAT pisemnie na adres siedziby, w ciągu 7 dni od zasilenia portfela.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich).
6. Termin rozpatrzenia reklamacji złożonych przez Usługobiorcę wynosi 14 dni.

§4. Zamówienia


1. Usługobiorca deklaruje chęć skorzystania z usług Zabijaka.pl poprzez zarejestrowanie się w panelu Zabijaka.pl a następnie wypełnienie stosownego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Zabijaka.pl.
2. W formularzu zamówienia Usługobiorca deklaruje rodzaj usługi oraz czas jej trwania. W przypadku serwerów gier sieciowych oraz głosowych Usługobiorca podaje również liczbę slotów serwera, określającą maksymalną liczbę graczy mogących znajdować się na serwerze w tym samym momencie.
3. Okres jednego miesiąca umownie przyjmowany jest jako 30 dni.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wykupiony serwer w serwisie Zabijaka.pl, w kwocie podanej w cenniku w ciągu 7 dni, znajdujacym sie na stronie www.zabijaka.pl.
5. Zamówienie zostaje uznane za opłacone przez Usługobiorce w momencie odnotowania przez Zabijaka.pl poprawnej wpłaty na koncie, o czym zostanie poinformowany Usługobiorca.
6. W przypadku serwerów gier sieciowych, istnieje możliwość zwiększenia liczby slotów w dowolnym momencie trwania usługi, po złożeniu i opłaceniu odpowiedniego zamówienia.
7. Chcąc zachować ciągłość usługi należy wypełnić stosowny formularz zamówienia przedłużającego okres użytkowania oraz opłacić to zamówienie przed końcem czasu trwania usługi.
8. Wszelkie zamówienia mogą być opłacane przez Usługobiorce, który je złożył oraz przez innych Usługobiorców przy użyciu opcji "Wpłata na zamówienie".
9. Dopiero w całości opłacone zamówienie zostaje przekazane do realizacji przez Zabijaka.pl.
10. W przypadku zamówień na dłuższy okres niż jeden miesiąc, Zabijaka.pl może z miesięcznym wyprzedzeniem oraz bez podania przyczyny odmówić dalszego świadczenia usługi. Właścicielowi usługi przysługuje zwrot należności za pozostały okres użytkowania.

§5. Konfiguracja serwera i użytkowanie


1. Okres użytkowania serwera zadeklarowany w formularzu zamówienia liczony jest od momentu zrealizowania tego zamówienia.
2. Zabijaka.pl zobowiązuje się w trakcie realizacji zamówienia do instalacji niezbędnych do działania serwera plików oraz prawidłowej konfiguracji serwera.
3. W trakcie okresu użytkowania za prawidłową konfigurację serwera odpowiedzialny jest właściciel serwera.
4. Zabijaka.pl umożliwi zarządzanie serwerem poprzez panel dostępny na stronie Zabijaka.pl oraz poprzez FTP.
5. Przez cały okres trwania usługi, Zabijaka.pl zobowiązuje się do utrzymania poprawnej konfiguracji swojego sprzętu.
6. Na jakość gry na serwerach Zabijaka.pl ma wpływ także wiele zewnętrznych czynników, za które Zabijaka.pl nie ponosi odpowiedzialności, np. nadmiernie przeciążone łącze Usługobiorcy, przeciążone łącza międzyoperatorskie, nieprawidłowe ustawienia serwera lub klienta gry.
7. Usługobiorca ma prawo do zmiany nazwy serwera pod warunkiem, że w nazwie serwera znajdować się będzie wyrażenie "Zabijaka.pl".
8. Nazwa serwera nie może zawierać obraźliwych słów lub zwrotów niezależnie od jezyka w jakim zostały umieszczone.
9. Zabronione jest ustawianie maksymalnej liczby graczy na serwerze większej niż ilość wykupionych slotów.
10. W przypadku serwera prywatnego, przez cały czas trwania usługi, na serwerze musi być założone hasło.
11. Usługobiorca nie ma możliwości bez uprzedniej zgody Zabijaka.pl udostępniania serwera innym klanom, na turnieje lub w formie nagrody.
12. Usługobiorca nie może odsprzedawać oraz handlować serwerem ani hasłami dostępu do niego.
13. Usługobiorca nie może uruchamiać na serwerze gier botów lub też w inny sposób (np. zła konfiguracja, błędnie działające modyfikacje) powodować nadmiernego zużycia zasobów serwera fizycznego takich jak pamięć operacyjna oraz procesor.
14. Usługobiorca nie może ustawiać na serwerze prywatnym hasła pustego ani jego odpowiednika.
15. Zabronione jest zamieszczanie hasła do serwera prywatnego w jego nazwie ani też nie wolno publikować go w miejscach ogólnie dostępnych takich, strony internetowe, fora, IRC, itp.
16. Usługobiorca ma prawo do instalacji plików konfiguracyjnych, map potrzebnych do uruchomienia serwera gier jak i modyfikacji (modów) i rozszerzeń serwera, z wyłączeniem automatycznych graczy (tzw. botów).
17. Usługobiorca nie może wykorzystywać serwera FTP do celów innych niż bezpośrednio związanych z usługami zawartami w umowie.
18. Zabronione jest, bez pisemnej zgody Zabijaka.pl, umieszczanie na serwerach gier wirtualnych nośników reklamowych, mających charakter komercyjny.
19. Zabijaka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany konfiguracji serwera Usługobiorca w przypadku zużywania ponad normę zasobów systemowych przez ten serwer.
20. Zabronione jest przechowywanie na FTP serwera obrazów, filmów, plików dźwiękowych oraz innych materiałów nie mających związku z serwerem gry. Zabijaka.pl zastrzega sobie prawo do usuwania takich danych bez wcześniejszego uprzedzenia.
21. Zabronione jest także umyślne działanie, usuwanie lub podmienianie plików mające za zadanie zdestabilizowanie pracy serwera.
22. Pliki umieszczone przez Usługobiorce na serwerze FTP nie mogą przekroczyć łącznie 50% przestrzeni dyskowej, okreslonej w mowie. W innym przypadku dane niespelniajace tego postanowienia beda usuwane bez wcześniejszego uprzedzenia.
23. Nazwa serwera nie może sugerować nazwy pakietu lub liczby FPS niezgodnej z zakupionym serwerem. 24. Zabronione jest instalowanie dodatków do serwera powszechnie uznanych za wspomagające czitowanie w grze (met0ri, amx_shot_admin i tym podobne).
§6. Awaria serwera


1. W przypadku przerw w poprawnym działaniu serwera z winy Zabijaka.pl, cały okres występowania problemów zostanie zrekompensowany poprzez dodanie takiego samego okresu do czasu trwania usługi.
2. W przypadku przerw w poprawnym działaniu serwera z winy Usługobiorcy, Zabijaka.pl zobowiązuje się do przywrócenia sprawności serwera w czasie nie dłuższym niż 3 dni od momentu zgłoszenia problemu przez Usługobiorce.
3. Usługobiorca ma obowiązek zgłaszania awarii niezwłocznie za pośrednictwem wsparcia technicznego.
4. Czas awarii liczony jest od momentu odebrania przez Zabijaka.pl zgłoszenia od Usługobiorcy.
5. Reklamacje oraz uwagi należy przesyłać na adres: bok@Zabijaka.pl

§7. Zwrot należności


1. Zasilenie wirtualnego portfela jest równoważne z wykupieniem usługi. W związku z tym nie zwracamy pieniędzy z portfela.
§8. Postanowienia końcowe


1. Jedyną uznawaną przez Zabijaka.pl formą kontaktu są zgłoszenia wysyłane przy użyciu panelu.
2. Zabijaka.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
3. W sprawach nieobjętych regulaminem należy skontaktować się z bok@Zabijaka.pl.
4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonywane z poziomu panelu administracyjnego oraz otrzymanych haseł dostępu.
5. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.